skip to Main Content
080 2101 info@elektro-maribor.si od ponedeljka do petka med 7.15 in 15.00

POGOJI SODELOVANJA

Uporabnik se z izpolnitvijo pristopne izjave uvrsti na »seznam kandidatov« za vključitev v projekt PREMAKNI PORABO. Med kandidati se bo izvršil postopek izbora na podlagi števila prijav in stanja tehnike na merilnem mestu (merilno mesto v sistemu naprednega merjenja)

PREMAKNI PORABO

Bodi aktiven in prihrani

S »SOGLASJEM ZA SODELOVANJE V PROJEKTU« vas prosimo, da dovolite zbiranje in obdelavo vaših osebnih podatkov za potrebe projekta »PREMAKNI PORABO«. V nadaljevanju podajamo podrobna pojasnila, kateri podatki se bodo zbirali in v kakšne namene, kako in kje se bodo obdelovali ter shranjevali in kaj se bo z njimi zgodilo po zaključku projekta.

Kot udeleženec v projektu imate pravice do zasebnosti, katere so opredeljene v Zakonu o varstvu osebnih podatkov in Splošni uredbi o varstvu podatkov (General Data Protection Regulation – GDPR). Zato vas prosimo, da dokument pozorno preberete.

V okviru mednarodnega projekta bo družba ELES, d.o.o. v partnerstvu z japonsko agencijo NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization) in družbo Hitachi vzpostavila platformo za vključevanje gospodinjskih in malih poslovnih odjemalcev v sheme prilagajanja odjema. NEDO prispeva sodobno opremo japonskih in slovenskih ponudnikov rešitev, družba ELES pa financira razvoj naprednih funkcionalnosti, ki bodo skupaj z opremo tvorile napredno infrastrukturo pametnih omrežij. Platforma bo omogočala komunikacijo, merjenje in analizo aktivacij ter napoved potenciala prilagodljivega odjema. ELES bo platformo uporabljal za sodelovanje malega odjema v izravnavanju sistema. Elektro Maribor bo vzpostavljeno infrastrukturo uporabil za izvedbo preskusa kritične konične tarife v skladu z Aktom o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje.

V projektu sodelujejo Elektro Maribor, ELES, EIMV, Solvera Lynx, TECES, Hitachi, Robotina, Entia in posredno tudi NEDO.

Z vstopom v shemo prilagajanja odjema, odobreno s strani Agencije za energijo RS, boste za obdobje enega leta postali del skupine aktivnih uporabnikov na območju 10 občin na desni strani Drave, ki jih pokriva razdelilna transformatorska postaja (RTP) Breg in ki so že vključeni v sistem naprednega merjenja. Obenem pa  boste del pomembnega mednarodnega projekta, ki zajema tako slovenska kot japonska podjetja in ki bo podal usmeritve za razvoj naprednih tarif za celotno Slovenijo. Projekt pokriva občine Cirkulane, Hajdina, Kidričevo, Majšperk, Makole, Podlehnik, Ptuj, Starše, Videm  in Žetale.

Cilji projekta so:

 • izdelava in izvedba infrastrukture za potrebe zbiranja, shranjevanja in analize podatkov uporabnikov sistema,
 • aktivna vključitev odjemalcev v programe prilagajanja odjema,
 • ugotoviti obnašanje odjemalcev v zvezi z različnimi ukrepi izravnave konic / prilagajanja odjema,
 • raziskati različne možnosti prilagajanja odjema in njihov potencial ter zagotavljati informacije z odzivom lastniku elektrodistribucijskega omrežja,
 • pridobljene podatke vključiti v rešitev za napovedovanje in nadzor prilagajanja odjema,
 • testiranje aktivnosti prilagajanja odjema ter posredovanje ugotovitev in priporočil Agenciji za energijo RS za namen razvoja naprednih omrežnih tarif.

Zbirali in obdelovali se bodo naslednji podatki:

 1. podatki o merilnem mestu, vključenem v projekt;
 2. podatki o porabi elektrike v 15 min. intervalu, ki bodo uporabljeni za obračun omrežnine;
 3. merjenje odzivnosti uporabnika sistema na zahteve po zmanjšanju porabe elektrike;
 4. informacije, pridobljene na podlagi prijave v projekt ter vprašalnikov v elektronski ali papirni obliki.

Vaš račun za električno energijo je sestavljen iz obračuna omrežnine, obračuna električne energije, obračuna obveznih prispevkov in trošarine. Z vključitvijo v projekt »PREMAKNI PORABO« boste deležni znižane cene za obračun v času VT (večja tarifa) in znižane cene v času MT (manjša tarifa),  v primerjavi z veljavnimi cenami . Hkrati pa bo največ 50 ur na leto veljala dražja KKT (kritična konična tarifa), ki se lahko aktivira bodisi v času VT ali v času MT. Vse kar morate storiti je, da v času 50 ur letno, ko nastopi konična tarifa v čim večjem obsegu zmanjšate porabo elektrike. S premikom porabe v čas ugodnejših tarif, boste lahko dosegli prihranek ter hkrati aktivno sodelovali pri izravnavanju elektrodistribucijskega sistema in s tem prispevali k dodatni zanesljivosti oskrbe z električno energijo. Sodelovanje v projektu je neodvisno od tega, s katerim dobaviteljem imate sklenjeno pogodbo o dobavi električne energije.

Vaš mesečni obračun elektrike bo odslej razdeljen na tri tarife. Cena KKT se nanaša samo na omrežnino. Glede na ostale uporabnike boste v času izven KKT deležni ugodnejše cene za omrežnino za čas večje (VT) in manjše (MT) tarife. Na vašem mesečnem računu boste imeli prikaz porabe po vseh treh tarifah.

V kolikor ste v sistemu naprednega merjenja in imate pred vstopom v projekt obračun po enotni tarifi (ET), vam bomo pred vključitvijo v projekt brezplačno uredili prehod na dvotarifni obračun, kar za vas pomeni dodaten prihranek.

Uporabniki, ki bodo pristopili k projektu »PREMAKNI PORABO« bodo o pričetku nastopa izvajanja storitve obveščeni po naslednjem urniku: 

 • o nastopu KKT bodo odjemalci obveščeni najmanj 24 ur pred nastopom le tega prek SMS sporočila. Prav tako bodo o aktivaciji obveščeni ponovno 15 minut pred nastopom KKT,
 • o nastopu potrebe po izravnavi sistema bodo odjemalci obveščeni 15 minut pred nastopom potrebe po zmanjšanju porabe.

Ker je eden izmed ciljev raziskati različne možnosti prilagajanja odjema, boste sodelujoči razdeljeni v tri skupine.

Sodelujoči pri projektu v skupini A bodo v času napovedane intenzivne porabe lahko ukrepali tako, da bodo za krajši čas izklopili porabnike električne energije. Oziroma v tem času ne bodo vklapljali večjih porabnikov. Sodelujoči v skupini A bodo ob možnosti, da zmanjšajo svoj račun za elektriko za uspešno sodelovanje prejeli tudi nadomestilo v vrednosti 25 EUR.

Sodelujočim v skupini B in C bo v uporabo brezplačno predana oprema, ki bo v času intenzivne porabe po dogovoru z uporabnikom omogočala avtomatsko upravljanje s porabo in s tem prihranek. Skupini B bo nameščena oprema v vrednosti približno 500 EUR. Sistem z dodatnimi funkcijami v vrednosti približno 2.500 EUR, ki bo nameščen pri skupini C, bo omogočal osnovno opremo za avtomatizacijo upravljanja z energijo kot ga imajo pametne hiše. Oprema, ki je sicer v lasti sistemskega operaterja ELES, bo po zaključku projekta ostala sodelujočim na brezplačno uporabo. Po želji jo bodo lahko nadgradili v avtomatiziran sistem pametnega doma.

Odziv uporabnikov se bo nato meril in ocenjeval s pomočjo podatkovne analitike. Izvedba bo ovrednotena na podlagi projekta, ki bo trajal od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2018. Tekom projekta se bo odziv in uporaba sistema spremljala na treh nivojih, in sicer:

 1. pri posameznem uporabniku na merilnem mestu,
 2. na nivoju posamezne transformatorske postaje in
 3. na nivoju vseh udeležencev v projektu oz. na nivoju celotnega območja RTP Breg.

Odzivi sodelujočih uporabnikov se bodo zbirali tudi s pomočjo vprašalnikov. Po zaključku projekta bodo rezultati javno objavljeni v agregirani obliki in anonimizirani, kar pomeni, da podatki o posameznem udeležencu projekta ne bodo objavljeni.

Podatki bodo zaščiteni z učinkovitimi standardiziranimi varnostnimi metodami, vključno s šifriranjem podatkov.

Dostop do podatkov bo omejen. Vsak udeleženec projekta bo imel vpogled samo v svoje podatke. Projektni partnerji bodo imeli dostop samo do tistih podatkov, ki so nujno potrebni za izvedbo projekta.

Kot udeleženec v projektu imate pravico kadarkoli zahtevati dostop do svojih podatkov. Prav tako imate pravico pridobiti informacije o tem kdo, kdaj in za kakšen namen obdeluje vaše podatke. Zahtevate lahko tudi brisanje zbranih podatkov. Vse informacije v zvezi s tem in ostala obvestila vam bomo pošiljali na naslov elektronske pošte, ki ga boste navedli pri prijavi v projekt.

Izvajalci projekta si pridružujejo pravico, da se projekt ne izvede ali se izvede delno oz. se časovno zamakne. V tem primeru bodo sodelujoči o tem obveščeni.

SOGLASJE ZA SODELOVANJE V PROJEKTU »PREMAKNI PORABO«

Potrjujem, da sem prebral(a) in razumem zgoraj navedene informacije in, da sem imel(a) priložnost postavljati vprašanja o naravi, vsebini in obsegu mojega sodelovanja v projektu »PREMAKNI PORABO«. Seznanjen(a) sem, da mi v okviru projekta ne bo treba razkrivati drugih podatkov, razen navedenih. Navedena izhodišča bom upošteval(a) pri svojem sodelovanju v projektu. Moje sodelovanje v projektu je prostovoljno.

Strinjam se s sodelovanjem v projektu »PREMAKNI PORABO« pod pogoji, ki so določeni v tem dokumentu. Izvajanje projekta bo potekalo v terminu od 1. 12. 2017 do 30.11.2018.

Strinjam se z novim cenikom za obračun omrežnine za distribucijski sistem na podlagi modela kritične konične tarife (KKT), ki izhaja iz 123. člena Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 66/15, 105/15, 61/16) (v nadaljevanju: Akt), ki bo veljal od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2018.

CENIKI
Tarifne postavke omrežnine ne vsebujejo davkov, trošarin in drugih dajatev.

GOSPODINJSKI ODJEM - TARIFNE POSTAVKE OMREŽNINE ZA LETO 2017
Obračunska moč (EUR/kW/mesec)Prenesena delovna energija (EUR/kWh)
VTMTETKKT VTKKT MT
z vključitvijo v projekt "PREMAKNI PORABO"0,774900,037490,02882 0,373260,37196
brez vključitve v projekt "PREMAKNI PORABO"0,774900,042130,032390,03889
GOSPODINJSKI ODJEM - TARIFNE POSTAVKE OMREŽNINE ZA LETO 2018
Obračunska moč (EUR/kW/mesec)Prenesena delovna energija (EUR/kWh)
VTMTETKKT VTKKT MT
z vključitvijo v projekt "PREMAKNI PORABO"0,777100,037920,02916 0,378900,37762
brez vključitve v projekt "PREMAKNI PORABO"0,777100,042630,032780,03935
OSTALI ODJEM NA NN BREZ M. MOČI - TARIFNE POSTAVKE OMREŽNINE ZA LETO 2017
Obračunska moč (EUR/kW/mesec)Prenesena delovna energija (EUR/kWh)
VTMTETKKT VTKKT MT
z vključitvijo v projekt "PREMAKNI PORABO"0,774900,039210,03014 0,393060,39176
brez vključitve v projekt "PREMAKNI PORABO"0,774900,042130,032390,03889
OSTALI ODJEM NA NN BREZ M. MOČI - TARIFNE POSTAVKE OMREŽNINE ZA LETO 2018
Obračunska moč (EUR/kW/mesec)Prenesena delovna energija (EUR/kWh)
VTMTETKKT VTKKT MT
z vključitvijo v projekt "PREMAKNI PORABO"0,777100,039660,03050 0,399000,39772
brez vključitve v projekt "PREMAKNI PORABO"0,777100,042630,032780,03935

Projekt »PREMAKNI PORABO« v primeru aktivnega sodelovanja v programu omogoča potencialne prihranke, medtem ko lahko v obratnem primeru, ko odjemalec v času KKT prevzema znatno večjo količino električne energije nastanejo stroški, ki predstavljajo določen riziko za odjemalca.

Po zaključku projekta bo obračun omrežnine za distribucijski sistem ponovno temeljil na ceniku, ki ga določajo postavke iz 119. Akta (brez KKT) in je objavljen na spletni strani SODO www.sodo.si.

Seznanjen(a) sem, da bo izbor uporabnikov sodelujočih v projektu, na podlagi števila prijav in stanja tehnike na merilnem mestu (merilno mesto v sistemu naprednega merjenja) določil izvajalec projekta. Izvajalec bo o izboru (potrditev vstopa v projekt) ali ne izboru posameznega uporabnika obvestil najkasneje do 30.11.2017 po elektronski pošti, na naslov naveden v prijavi.

Seznanjen(a) sem, da lahko soglasje za sodelovanje v projektu umaknem kadarkoli, brez dodatnega pojasnila. Morebitni umik bom podal(a) v pisni obliki, na elektronski naslov info@premakni-porabo.si. Umik soglasja pomeni izstop iz projekta »PREMAKNI PORABO« in bo izveden s prvim koledarskim dnem naslednjega meseca. S tem datumom preidem na cenik za obračun omrežnine za distribucijski sistem (brez KKT), ki je objavljen na spletni strani SODO www.sodo.si.

Back To Top