skip to Main Content
05 99 78 002 info@premakni-porabo.si od ponedeljka do petka med 7.30 in 16.00

VSEBINSKA VPRAŠANJA O PROJEKTU

Napredne tehnologije vam omogočajo preprost in UČINKOVIT NADZOR NAD VAŠO PORABO ELEKTRIČNE ENERGIJE. S tem lahko uživate enako ugodje ob nižjih računih za električno energijo. Pri tem ste ključni Vi, naši odjemalci. S sodelovanjem pri projektu PREMAKNI PORABO lahko dosežete PRIHRANEK PRI VAŠEM STROŠKU ELEKTRIKE, hkrati pa s tem pripomorete k učinkovitejšemu delovanju elektroenergetskega omrežja in vašemu lokalnemu okolju.

PREMAKNI PORABO je del širšega, 3-letnega slovensko–japonskega projekta pametnih omrežij in pametnih skupnosti (Projekt NEDO), v katerem so osnovni partnerji NEDO in njegov pooblaščeni izvajalec Hitachi ter družba ELES. Sorodni projekti po Evropi so osredotočeni na ožje področje, v našem primeru pa lahko z integriranimi in centralno vodenimi rešitvami v oblaku govorimo o uvajanju pametnega omrežja na ravni države.

Sistemski (pametni) števci, vključeni v sistem naprednega merjenja omogočajo sistemskemu operaterju izvajanje naprednih storitev. Z ustreznimi spodbudami  je mogoče doseči, da se odjemalci aktivno vključijo v programe prilagajanja odjema ter  tako prispevajo k  znižanju  investicijskih  stroškov  v  širitev  elektroenergetskega omrežja.

Z vstopom v shemo prilagajanja odjema, odobreno s strani Agencije za energijo RS, boste za obdobje enega leta postali del skupine aktivnih uporabnikov na območju 10 občin na desni strani Drave, ki jih pokriva razdelilna transformatorska postaja (RTP) Breg in ki so že vključeni v sistem naprednega merjenja. Obenem pa  boste del pomembnega mednarodnega projekta, ki zajema tako slovenska kot japonska podjetja in ki bo podal usmeritve za razvoj naprednih tarif za celotno Slovenijo. Projekt pokriva občine Cirkulane, Hajdina, Kidričevo, Majšperk, Makole, Podlehnik, Ptuj, Starše, Videm  in Žetale.

Slovensko-japonski projekt omogoča zanesljivejšo oskrbo, predstavlja priložnost za domačo industrijo, na podlagi pridobljenih izkušenj pa bo podal usmeritve za celotno Slovenijo.

Uporabnikom električne energije  bomo omogočili, da z aktivnim sodelovanjem zmanjšajo svoj strošek za elektriko, pri tem pa za uspešno sodelovanje pridobijo tudi nadomestilo v vrednosti 25 EUR.

Cilji projekta so:

 • izdelava in izvedba infrastrukture za potrebe zbiranja, shranjevanja in analize podatkov uporabnikov sistema,
 • aktivna vključitev odjemalcev v programe prilagajanja odjema,
 • ugotoviti potencial sodelovanja odjemalcev v izravnavanju sistema
 • ugotoviti obnašanje odjemalcev v zvezi z različnimi ukrepi izravnave konic / prilagajanja odjema,
 • raziskati različne možnosti prilagajanja odjema in njihov potencial ter zagotavljati informacije z odzivom lastniku elektrodistribucijskega omrežja,
 • pridobljene podatke vključiti v rešitev za napovedovanje in nadzor prilagajanja odjema,
 • testiranje aktivnosti prilagajanja odjema ter posredovanje ugotovitev in priporočil Agenciji za energijo RS za namen razvoja naprednih omrežnih tarif.

Z vključitvijo v projekt »PREMAKNI PORABO« boste deležni znižane cene za obračun v času VT (večja tarifa) in znižane cene v času MT (manjša tarifa),  v primerjavi z veljavnimi cenami . Hkrati pa bo največ 50 ur na leto veljala dražja KKT (kritična konična tarifa), ki se lahko aktivira bodisi v času VT ali v času MT. Vse kar morate storiti je, da v času 50 ur letno, ko nastopi konična tarifa v čim večjem obsegu zmanjšate porabo elektrike. S premikom porabe v čas ugodnejših tarif, boste lahko dosegli prihranek ter hkrati aktivno sodelovali pri izravnavanju elektrodistribucijskega sistema in s tem prispevali k dodatni zanesljivosti oskrbe z električno energijo. Sodelovanje v projektu je neodvisno od tega, s katerim dobaviteljem imate sklenjeno pogodbo o dobavi električne energije.

Vaš mesečni obračun elektrike bo odslej razdeljen na tri tarife. Cena KKT se nanaša samo na omrežnino. Glede na ostale uporabnike boste v času izven KKT deležni ugodnejše cene za omrežnino za čas večje (VT) in manjše (MT) tarife. Na vašem mesečnem računu boste imeli prikaz porabe po vseh treh tarifah.

V kolikor ste v sistemu naprednega merjenja in imate pred vstopom v projekt obračun po enotni tarifi (ET), vam bomo pred vključitvijo v projekt brezplačno uredili prehod na dvotarifni obračun, kar za vas pomeni dodaten prihranek.

Uporabniki, ki bodo pristopili k projektu »PREMAKNI PORABO« bodo o pričetku nastopa izvajanja storitve obveščeni po naslednjem urniku:

 • o nastopu KKT bodo odjemalci obveščeni najmanj 24 ur pred nastopom le tega preko SMS sporočila. Prav tako bodo o aktivaciji obveščeni ponovno 15 minut pred nastopom KKT,
 • o nastopu potrebe po izravnavi sistema bodo odjemalci obveščeni 15 minut pred nastopom potrebe po zmanjšanju porabe.

VT – večja tarifa

Večja dnevna tarifa je tarifa s katero sistemski števec z integrirano uro beleži porabo vsak delavnik med 6:00 in 22:00 uro (register 1.8.1 ali 15.8.1). Enako sposobnost imajo tudi klasični dvotarifni števci, ki jih krmilijo elektronske stikalne ure zadnje generacije (Iskraemeco, tip »TKM8-B12 3 KO«), ki omogočajo vpis praznikov in samodejni prehod med letnim in zimskim časom. Uporabniki sistema z vgrajenimi klasičnimi dvotarifnimi števci, ki imajo nameščene stikalne ure starejše generacije, imajo v zimskem času tarifo VT od ponedeljka do petka med 6:00 in 22:00 uro in v poletnem času med 7:00 in 23:00 uro.

MT – manjša tarifa

Manjša dnevna tarifa MT je tarifa s katero sistemski števec z integrirano uro beleži porabo vsak delavnik med 22:00 in 6:00 uro, soboto, nedeljo in na dela proste dni med 00:00 in 24:00 uro (register 1.8.2 ali 15.8.2). Enako sposobnost imajo tudi klasični dvotarifni števci, ki jih krmilijo elektronske stikalne ure zadnje generacije (Iskraemeco, tip »TKM8-B12 3 KO«), ki omogočajo vpis praznikov in samodejni prehod med letnim in zimskim časom. Uporabniki sistema z vgrajenimi klasičnimi dvotarifnimi števci, ki imajo nameščene stikalne ure starejše generacije, imajo v zimskem času tarifo MT od ponedeljka do petka med 22:00 in 6:00 uro in v poletnem času med 23:00 in 07:00 uro. MT tarifo imajo tudi vsako soboto in nedeljo med 00:00 in 24:00 uro.

Dvotarifno merjenje se splača, če je poraba v manjši tarifi približno 30 odstotkov, odvisno od cene električne energije, ki jo ponuja dobavitelj. Na splošno velja, da je dvotarifno merjenje zaradi dinamike porabe za gospodinjstva stroškovno bolj ugodno, za male poslovne uporabnike pa manj. Z dvotarifnim merjenjem je omogočeno tudi prilagajanje odjema.

Pred odločitvijo glede spremembe načina merjenja je glede na dinamiko porabe potrebno upoštevati količine predvidene porabe v času večje oz manjše tarife, razmerje med ceno električne energije v času večje in manjše tarife ter razmerje postavk omrežnine v obeh tarifah.

V kolikor ste v sistemu naprednega merjenja in imate pred vstopom v projekt obračun po enotni tarifi (ET), vam bomo pred vključitvijo v projekt brezplačno uredili prehod na dvotarifni obračun, kar za vas pomeni dodaten prihranek.

Kritična konična tarifa (KKT) je omrežninska tarifa, ki velja v času trajanja konične obremenitve – kot kritični dogodek. Tarifa je omejena le na odjemalce električne energije, ki bodo pristopili k projektu PREMAKNI PORABO.

Cilj proaktivnega upravljanja električne energije v obdobju KKT je, da se poraba električne energije časovno premakne iz KKT v drugo časovno obdobje ter s tem omogoči učinkovitejšo rabo električne energije in razbremenitev distribucijskega omrežja ob tem pa odjemalec zmanjša svoje stroške elektrike.

 

porazdelitevKKT

Električne energije ni mogoče ekonomsko smotrno shranjevati v večjih količinah, zato mora biti v vsakem elektroenergetskem sistemu skupna proizvodnja ves čas enaka skupni porabi. To imenujemo izravnavanje sistema, zanj pa je zadolžen Sistemski operater prenosnega omrežja ELES. Tradicionalno so storitev izravnave sistema zagotavljale elektrarne, nove tehnologije pa omogočajo, da se v izravnavo aktivno vključijo tudi odjemalci. Namesto povečevanja proizvodnje lahko tako ELES zaprosi odjemalce, da zmanjšajo svoj odjem. S tem se lahko nadomesti gradnjo dragih elektrarn, hkrati pa je ukrep zmanjšanja odjema bistveno bolj prijazen okolju.

Zmanjšanje vaše porabe v času aktivne KKT tarife bo v majhnem obsegu razbremenila elektrodistribucijski sistem vam pa lahko omogoči prihranek pri računu za elektriko. Skupna poraba gospodinjstev in malih poslovnih odjemalcev v tem kritičnem času preobremenjenosti pa omogoča delno izogibanje novim investicijam v omrežje in v nove elektrarne. Zato je vaše sodelovanje pomembno.

Sistem naprednega merjenja je osnovni gradnik pametnih omrežij. V družbi Elektro Maribor sistem naprednega merjenja že več let gradimo v okviru AMI (ang. Advanced Metering Infrastructure) projekta.

Uvedba naprednega merjenja prinaša mnogo koristi, med njimi so: kvalitetnejši podatki zaradi daljinskega odčitavanja, možnost merjenja več tarif ter izvajanje ukrepov prilagajanja odjema in upravljanja s porabo, možnost daljinskega odklopa in omejevanja moči (v primeru izklopa zaradi prekoračitve naročene moči si odjemalec lahko sam zagotovi ponovno napajanje z vklopom odklopnika), hitrejše odkrivanje napak in s tem zmanjšanje izgub v omrežju, možnost povezave z merjenjem porabe ostalih energentov. Za odjemalca je pomembno tudi to, da prejema račune po dejanski porabi, od prvega do zadnjega dne v mesecu.

V skladu z Uredbo o ukrepih in postopkih za uvedbo in povezljivost naprednih merilnih sistemov električne energije bodo v sistem naprednega merjenja najkasneje do konca leta 2025 vključena vsa merilna mesta.

Na območju Elektro Maribor je trenutno v sistem naprednega merjenja vključenih že več kot 137 tisoč merilnih mest, kar predstavlja 63 % vseh merilnih mest.

VPRAŠANJA O POTEKU IN NAČINU IZVAJANJA PROJEKTA

Projekt poteka v sodelovanju Elesa, kot sistemskega operaterja slovenskega prenosnega omrežja, in japonske agencije za napredne energetske in industrijske tehnologije NEDO. Za uvajanje najnovejših tehnoloških rešitev bosta poskrbela japonsko podjetje Hitachi in slovensko podjetje Solvera Lynx ter druga slovenska podjetja, ponudniki tehnoloških rešitev in raziskovalne organizacije, kot je Elektroinštitut Milan Vidmar. Ključno vlogo kot partner pri izvajanju projekta ima Elektro Maribor, kot izvajalec nalog sistemskega operaterja distribucijskega omrežja. V lokalnem okolju sodelujeta tehnološko podjetje TECES in LEA – lokalna energetska agentura spodnje Podravje.

Kritična konična tarifa (KKT) nastopi v času predvidene največje porabe električne energije na določenem odseku omrežja in je v enem koledarskem letu omejena na 50 ur.

 

Sistemski operater prenosnega omrežja ELES bo število dogodkov v času trajanja projekta omejil na največ 50 ur.

 

Vaš mesečni obračun elektrike bo odslej razdeljen na tri tarife. Cena KKT se nanaša samo na omrežnino. Glede na ostale uporabnike boste v času izven KKT deležni ugodnejše cene za omrežnino za čas večje (VT) in manjše (MT) tarife. Na vašem mesečnem računu boste imeli prikaz porabe po vseh treh tarifah

Projekt ne bo vplival na ceno električne energije ampak le na ceno omrežnine. Sodelovanje v projektu je neodvisno od tega, s katerim dobaviteljem imate sklenjeno pogodbo o dobavi električne energije.

 Povezava do cenika.

Če boste odjemalci električne energije ustrezno prilagodili svojo porabo v času kritične konične tarife, bo vaš račun za elektriko zagotovo nižji kot običajno. Bolj ko boste dosledni pri izvajanju ukrepov za zmanjšanje porabe v času intenzivne porabe, večji bo vaš prihranek pri računu za elektriko.

Projekt »PREMAKNI PORABO« v primeru aktivnega sodelovanja v programu omogoča potencialne prihranke, medtem ko lahko v obratnem primeru, ko odjemalec v času KKT prevzema znatno večjo količino električne energije nastanejo stroški, ki predstavljajo določen riziko za odjemalca.

Po zaključku projekta bo obračun omrežnine za distribucijski sistem ponovno temeljil na ceniku, ki ga določajo postavke iz 119. Akta (brez KKT) in je objavljen na spletni strani SODO www.sodo.si.

Z aktivnim sodelovanjem v izravnavi sistema boste prejeli nadomestilo v višini 25 €.

Vse kar morate storiti je, da v času 50 ur letno, ko nastopi konična tarifa v čim večjem obsegu zmanjšate porabo elektrike. S premikom porabe v čas ugodnejših tarif, boste aktivno sodelovali pri izravnavanju elektrodistribucijskega sistema in s tem prispevali k dodatni zanesljivosti oskrbe z električno energijo.

Tudi v tem primeru je vse kar morate storiti v času dogodka to, da v čim večji meri zmanjšate porabo elektrike.

VPRAŠANJA GLEDE SODELOVANJA PRI PROJEKTU

Možnost sodelovanja je omogočena vsem gospodinjstvom in malim poslovnim odjemalcem, ki so priklopljeni na razdelilno transformacijsko postajo Breg (RTP Breg) v občinah Starše, MO Ptuj – Četrtna skupnost Breg – Turnišče, Cirkulane, Videm pri Ptuju, Podlehnik, Žetale, Hajdina, Majšperk, Makole in Kidričevo in so že v sistemu naprednega merjenja. Število sodelujočih je omejeno.

Zainteresirani, ki bi želeli znižati svoje stroške električne energije z uporabo pametnega upravljanja, se lahko prijavite na spletni strani www.premakni-porabo.si, kjer se enostavno registrirate z vnosom vaše lastne aktivacijske kode, ki ste jo oz. jo boste prejeli po pošti. Registrirate se lahko tudi s podpisom in vračilom  izjave, ki jo boste prejeli po pošti oz. se oglasite osebno na:

 • Lokalni energetski agenturi Spodnje Podravje – LEA: Prešernova ulica 18, Ptuj;
 • Elektro Maribor OE Ptuj: Ormoška cesta 26a, Ptuj

 

Dodatne informacije lahko pridobite po telefonu na številki 05 99 74 658 (od ponedeljka do petka: od 7.30 do 16.00).

Izbor uporabnikov sodelujočih v projektu bo na podlagi števila prijav in stanja tehnike na merilnem mestu (merilno mesto v sistemu naprednega merjenja) določil izvajalec projekta. Izvajalec bo o izboru (potrditev vstopa v projekt) ali ne izboru posameznega uporabnika obvestil najkasneje do 30.11.2017 po elektronski pošti, na naslov naveden v prijavi.

Prijave za vključitev v projekt PREMAKNI PORABO sprejemamo do 25. oktobra 2017.

Za sodelovanje v projektu morate podati soglasje, da dovolite zbiranje in obdelavo vaših osebnih podatkov za potrebe projekta »PREMAKNI PORABO«. V ta namen smo pripravili podroben opis pogojev sodelovanja.

Zbirali in obdelovali se bodo naslednji podatki:

 1. podatki o merilnem mestu, vključenem v projekt;
 2. podatki o porabi elektrike v 15 min. intervalu, ki bodo uporabljeni za obračun omrežnine;
 3. merjenje odzivnosti uporabnika sistema na zahteve po zmanjšanju porabe elektrike;
 4. informacije, pridobljene na podlagi prijave v projekt ter vprašalnikov v elektronski ali papirni obliki.

Odziv uporabnikov se bo nato meril in ocenjeval s pomočjo podatkovne analitike.

Izvedba bo ovrednotena na podlagi projekta, ki bo trajal od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2018. Tekom projekta se bo odziv in uporaba sistema spremljala na treh nivojih, in sicer:

 1. pri posameznem uporabniku na merilnem mestu,
 2. na nivoju posamezne transformatorske postaje in
 3. na nivoju vseh udeležencev v projektu oz. na nivoju celotnega območja RTP Breg.

Odzivi sodelujočih uporabnikov se bodo zbirali tudi s pomočjo vprašalnikov. Po zaključku projekta bodo rezultati javno objavljeni v agregirani obliki in anonimizirani, kar pomeni, da podatki o posameznem udeležencu projekta ne bodo objavljeni.

Podatki bodo zaščiteni z učinkovitimi standardiziranimi varnostnimi metodami, vključno s šifriranjem podatkov.

Dostop do podatkov bo omejen. Vsak udeleženec projekta bo imel vpogled samo v svoje podatke. Projektni partnerji bodo imeli dostop samo do tistih podatkov, ki so nujno potrebni za izvedbo projekta.

Kot udeleženec v projektu imate pravico kadarkoli zahtevati dostop do svojih podatkov. Prav tako imate pravico pridobiti informacije o tem kdo, kdaj in za kakšen namen obdeluje vaše podatke. Zahtevate lahko tudi brisanje zbranih podatkov. Vse informacije v zvezi s tem in ostala obvestila vam bomo pošiljali na naslov elektronske pošte, ki ga boste navedli pri prijavi v projekt.

Izvajalci projekta si pridružujejo pravico, da se projekt ne izvede ali se izvede delno oz. se časovno zamakne. V tem primeru bodo sodelujoči o tem obveščeni.

S soglasjem za sodelovanje v projektu boste potrdili, da ste prebrali in razumeli informacije, da ste imeli možnost postavljati vprašanja o naravi, vsebini in obsegu vašega sodelovanja v projektu PREMAKNI PORABO. V okviru projekta vam ne bo treba razkrivati nobenih drugih podatkov, razen navedenih. Vaše sodelovanje v projektu je prostovoljno.

S soglasjem se strinjate se z novim cenikom za obračun omrežnine za distribucijski sistem na podlagi modela kritične konične tarife (KKT), ki izhaja iz 123. člena Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 66/15, 105/15, 61/16) (v nadaljevanju: Akt), ki bo veljal od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2018.

Projekt »PREMAKNI PORABO« v primeru aktivnega sodelovanja v programu omogoča potencialne prihranke, medtem ko lahko v obratnem primeru, ko odjemalec v času KKT prevzema znatno večjo količino električne energije nastanejo stroški, ki predstavljajo določen riziko za odjemalca.

Po zaključku projekta bo obračun omrežnine za distribucijski sistem ponovno temeljil na ceniku, ki ga določajo postavke iz 119. Akta (brez KKT) in je objavljen na spletni strani SODO www.sodo.si.

S soglasjem se strinjate, da bo izbor uporabnikov sodelujočih v projektu, na podlagi števila prijav in stanja tehnike na merilnem mestu (merilno mesto v sistemu naprednega merjenja) določil izvajalec projekta. Izvajalec bo o izboru (potrditev vstopa v projekt) ali ne izboru posameznega uporabnika obvestil najkasneje do 30.11.2017 po elektronski pošti, na naslov naveden v prijavi.

Pravico imate, da soglasje za sodelovanje v projektu umaknete kadarkoli, brez dodatnega pojasnila. Morebitni umik podate  v pisni obliki, na elektronski naslov . Umik soglasja pomeni izstop iz projekta »PREMAKNI PORABO« in bo izveden s prvim koledarskim dnem naslednjega meseca. S tem datumom boste prešli na cenik za obračun omrežnine za distribucijski sistem (brez KKT), ki je objavljen na spletni strani SODO www.sodo.si.

Uporabniki, ki bodo pristopili k projektu »PREMAKNI PORABO« bodo o pričetku nastopa izvajanja storitve obveščeni po naslednjem urniku:

 • o nastopu KKT bodo odjemalci obveščeni najmanj 24 ur pred nastopom le tega preko SMS sporočila. Prav tako bodo o aktivaciji obveščeni ponovno 15 minut pred nastopom KKT,
 • o nastopu potrebe po izravnavi sistema bodo odjemalci obveščeni 15 minut pred nastopom potrebe po zmanjšanju porabe.

Soglasje za sodelovanje v projektu lahko umaknete kadarkoli, brez dodatnega pojasnila. Morebitni umik podate v pisni obliki, na elektronski naslov . Umik soglasja pomeni izstop iz projekta »PREMAKNI PORABO« in bo izveden s prvim koledarskim dnem naslednjega meseca. S tem datumom boste prešli na cenik za obračun omrežnine za distribucijski sistem (brez KKT), ki je objavljen na spletni strani SODO www.sodo.si.

Vašo telefonsko številko in elektronski naslov potrebujemo za obveščanje o nastopih izvajanja storitev ter o poteku vseh aktivnosti in informiranju, ki ga izvajamo v sklopu projekta PREMAKNI PORABO.

V primeru menjave telefonske številke vašega mobilnega telefona ste dolžni v najkrajšem možnem času  sporočiti novo telefonsko številko vašega mobilnega telefona preko elektronskega naslova info@premakni-porabo.si.

Nadomestilo za vaše uspešno sodelovanje lahko namenite lokalnemu društvu, klubu ali dobrodelni organizaciji, ki se lahko aktivno vključijo v projekt PREMAKNI PORABO.

Za dodatna vprašanja nam lahko pišete na elektronski naslov: info@premakni-porabo.si ali po telefonu na: 05 99 78 002 od ponedeljka do petka med 7.30 in 16.00.

Back To Top